مطالب تگ شده با برچسب : دکل های محاوره ای

صفحه اصلی » نوشته های برچسب شده "دکل های محاوره ای"

دکل استادیومی

دکل استادیومی

   دکل استادیومی  سازه های استادیومی (دکل های استادیومی ، دکل های ورزشگاهی ) جهت روشن نمودن میادین ورزشی با ارتفاع مختلف طراحی و تولید می گردد،مبنای طراحی این پایه ها بر اساس نوع کاربری ورزشگاه، میزان لوکس نور موردنیاز، شرایط جوی منطقه، تعداد تماشاچیان و وسعت و ... می باشد. ایجاد محیطی یکنواخت، روشنتر و ایمن برای تماشاگران و بازیکنان از اهداف اصلی این طراحی می باشد.  دکل های استادیومی ، دکل های ورزشگاهی  این سازه ها در انواع سبد ثابت و متحرک مورد ...

ادامه مطلب

دلیل اهمیت سیستم ارتینگ

دلیل اهمیت سیستم ارتینگ

    دلیل اهمیت سیستم ارتینگ   ارت چیست  ارﺗﻴﻨﮓ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻓﺮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  نکاتمهم ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت دﻛﻞ ﻫﺎ ۱- ﻛﻠﻴﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﻳﺎ نقره ﺟﻮﺷﻜﺎری ﮔﺮدد. ﺳﻄﺢ ﺟﻮش ﺑﺎﻳﺪ ۶ سانتی متر ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎﻻت و ﺟﻮﺷﻜﺎری رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد. (در ﻣﻮاردی ﻛﺪوﻟﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد)۲- از ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ دﻛﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎ، ﻫﻢ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن دﻛﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ مسی و ﺑﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت و ﻫﻢ ﭘﺎی دﻛﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت ﺟﻮﺷﻜﺎری ﮔﺮدد.۳- ...

ادامه مطلب