مطالب تگ شده با برچسب : دلیل اهمیت سیستم ارتینگ

صفحه اصلی » نوشته های برچسب شده "دلیل اهمیت سیستم ارتینگ"

دلیل اهمیت سیستم ارتینگ

دلیل اهمیت سیستم ارتینگ

      دلیل اهمیت سیستم ارتینگ   ارت چیست  ارﺗﻴﻨﮓ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻓﺮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.   نکاتمهم ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت دﻛﻞ ﻫﺎ ۱- ﻛﻠﻴﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﻳﺎ نقره ﺟﻮﺷﻜﺎری ﮔﺮدد. ﺳﻄﺢ ﺟﻮش ﺑﺎﻳﺪ ۶ سانتی متر ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎﻻت و ﺟﻮﺷﻜﺎری رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد. (در ﻣﻮاردی ﻛﺪوﻟﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد) ۲- از ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ دﻛﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎ، ﻫﻢ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن دﻛﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ مسی و ﺑﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت و ﻫﻢ ﭘﺎی دﻛﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت ﺟﻮﺷﻜﺎری ﮔﺮدد. ۳- ...

ادامه مطلب