دلیل اهمیت سیستم ارتینگ

صفحه اصلی » وبلاگ » دلیل اهمیت سیستم ارتینگ

دلیل اهمیت سیستم ارتینگ

 

 

 

دلیل اهمیت سیستم ارتینگ

 

ارت چیست 

ارﺗﻴﻨﮓ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻓﺮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

 

نکاتمهم ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت دﻛﻞ ﻫﺎ

۱- ﻛﻠﻴﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﻳﺎ نقره ﺟﻮﺷﻜﺎری ﮔﺮدد. ﺳﻄﺢ ﺟﻮش ﺑﺎﻳﺪ ۶ سانتی متر ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎﻻت و ﺟﻮﺷﻜﺎری رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد. (در ﻣﻮاردی ﻛﺪوﻟﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد)

۲- از ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ دﻛﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎ، ﻫﻢ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن دﻛﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ مسی و ﺑﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت و ﻫﻢ ﭘﺎی دﻛﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت ﺟﻮﺷﻜﺎری ﮔﺮدد.

۳- ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ روی دﻛﻞ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ دﻛﻞ (ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺨﺮوط ﺣﻔﺎظتی ﺑﺎ زاوﻳﻪ ۴۵ درﺟﻪ) ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﻛﺎﻣﻼ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ، ﻗﺮارﮔﻴﺮد و ﺟﻨﺲ آن ﺗﻤﺎم ﻣﺲ ﺑﺎ آﻟﻴﺎژ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ۱۶ میلی متر و ﻃﻮل آن بستگی ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع آﻧﺘﻦﻫﺎی روی دﻛﻞ دارد.

۴- ﺳﻴﻢ ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ از ﭘﺎﻳﻪای ﻛﻪ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮی ﻧﺼﺐ می ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎی روی ﻟﺪر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ راداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون ﺧﻤﺶ درﻣﺴﻴﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ رﻳﻨﮓ داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل و از ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮش ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد.

۵- ﺷﻌﺎع ﺧﻢ ﺳﻴﻢ مسی ﺣﺪاﻗﻞ ۲۰ سانتی متر و زاوﻳﻪ ﻗﻮس ﺣﺪاﻗﻞ ۶۰ درﺟﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد. (رﻋﺎﻳﺖ زاوﻳﻪ ﺧﻤﺶﺳﻴﻢ مسی)

۶- ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان در روی دﻛﻞ، ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد.

۷- کلیه کابل های ورودی به سالن دستگاه توسط بست گراند به بدنه دکل و ابتدای لدر افقی ( بعد از محل شدن کابل ) گراند شود.

۸- پایه ها و نقاط ابتدا و انتهای لدر افقی به سیستم زمین متصل گردد.

۹- اتصال از شبکه گراند سیستم اجرا شده به تانکر سوخت دیزل ژنراتور ، تانکر آب هوایی، اسکلت فلزی ساختمان و در و پنجره های اتاق دستگاه صورت گیرد.

۱۰- اگر سیستمی از قبل اجرا شده باشد، سیستم قدیم به جدید در عمق خاک متصل گردد.

 

 

 

۰/۵ ( ۰ نظر )

در مورد نویسنده : پارس دکل
گروه صنعتی پارس دکل تولید کننده انواع دکل های مخابراتی؛نظارتی؛روشنایی و سازه های صنعتی

ارسال نظر