پروژه های پارس دکل

صفحه اصلی » Portfolio Items
  • دکل ۳۰متری مهاری جی۴۵
  • ساخت ۶ اصله دکل منوپل فلنچی بهمراه نردبان محافظ
  • دکل خودایستا چهارپایه تمام نبشی سنگین ۴۸متری
  • تله متری ۲۰حلقه چاه اداره آبفا دوگنبدان
  • پروژه ساخت و نصب دکل های نظارتی پتروشیمی خلیج فارس
  • ساخت و نصب پایه دوربین کنترل سرعت دوطرفه
  • ساخت پایه بیلبورد های متحرک
  • ساخت دکل های دوربین نظارت شهری شهرستان برازجان
  • ساخت دکل های نظارت تصویری